Jūrmala, Durbes iela 2b, LV-2012, Latvija

Privātuma un datu aizsardzības politika Dogs Like Fish

KOMPĀNIJAS SIA NOVA TRADER PRIVĀTUMA POLITIKA

Personas datu apstrāde un interneta veikala un vietnes www.dogslikefish.com (turpmāk – vietne) konfidencialitāte.

Pircēju personas datu un personas kodu apstrādes pārzinis ir kompānija SIA NOVA TRADER (turpmāk – Kompānija).

Pircēju personas datu un personas kodu apstrādes mērķis ir pasūtījumu izpilde, preču pārdošana un piegāde, informēšana par aktualitātēm.

Reģistrējoties Interneta veikalā un/vai lietojot Interneta veikalu, Pircējs apstiprina, ka ir informēts, ka Kompānija apstrādā Pircēja personas datus Vispārīgās datu aizsardzības regulas un Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likuma izpratnē.

Lai reģistrētu Pircēju Interneta veikalā, tādējādi nodrošinot Pircējam iespēju saņemt piedāvātās akcijas un pakalpojumus, kā arī piedāvātu Pircējam citas priekšrocības un privilēģijas, mēs apstrādājam Pircēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

Lai identificētu jūs kā pircēju un preču saņēmēju, izrakstītu rēķinu, nodrošinātu preču piegādi un izpildītu citas saistības, kas izriet no noslēgtās Vienošanās, Kompānija apstrādā Pircēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas (piegādes) adresi un norēķinu informāciju.

Lai nosūtītu Pircēja darījumu un administratīvos komunikāciju materiālus, piemēram, veiktās reģistrācijas vai pirkuma apstiprinājumu, atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu vai informāciju par preču piegādi, Kompānija apstrādā Pircēja vārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru.

Lai sniegtu atbildes uz Pircēja jautājumiem, kuri tiek iesniegti, aizpildot Kompānijas vietnes saziņas sadaļu, sniegtu Pircējam iespēju tieši sazināties ar Kompānijas personālu telefoniski vai elektroniski, Kompānija apstrādā Pircēja brīvprātīgi sniegtos personas datus – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi. Pircēja personas dati tiks izmantoti tikai saziņai ar Pircēju un atbildēm uz Pircēja jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem.

Telefona sarunas var tikt ierakstītas, lai veiktu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli, organizētu pakalpojuma līgumsaistību izpildi un nodrošinātu preču pasūtījuma veikšanu telefoniski. Sarunu ieraksti tiek uzglabāti ne ilgāk kā 2 mēnešus, izņemot gadījumus, ja tos ir pieprasījušas tiesībsargājošās iestādes vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi.

Pircējam ir tiesības pievienot, labot vai dzēst sniegtos datus par sevi Interneta veikalā.

Lai piedalītos preču un pakalpojumu loterijās un konkursos, Kompānija apstrādā Pircēja vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru, kā arī loterijai nepieciešamo informāciju (piemēram, pirkuma datumu, iegādāto preci vai čeka numuru). Izsakot vēlmi piedalīties loterijās un konkursos, Pircējs piekrīt un neiebilst pret savu personas datu apstrādi.


Atgādinājums par nepabeigtu pirkumu

Informējam, ka mēs izsūtīsim tehniskā atbalsta e-pastu 72 stundu laikā no brīža, kad Pircējs nebūs pabeidzis noformēt pirkumu Kompānijas Interneta veikalā. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka Pircējam nav radušas tehniskas problēmas pirkuma veikšanas brīdī, un lai atceltu produkta rezervāciju.


Personas datu glabāšanas laiks

Kompānija glabās Pircēja personas datus tik ilgi, kamēr tiek izmantots Interneta veikals vai vietne www.dogslikefish.com, vai cik nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Pircēja sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti tik ilgi, kamēr Pircēja piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta, ja vien turpmākā datu apstrāde nav citādi paredzēta.


Personas datu nodošana

Reģistrējoties Interneta veikalā un/vai izmantojot Interneta veikalu, Pircējs apstiprina, ka ir informēts par savu personas datu nodošanu personas datu apstrādātājiem, kuri sniedz pakalpojumus Kompānijas vārdā (piemēram, Piegādātājs un kurjers, apstrādātāja grāmatvedības uzskaite, interneta veikala platformas operatori).

Lai pildītu savas saistības pret jums, mēs varam nodot jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kuri veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu vārdā, piemēram, IT infrastruktūras izstrādātājiem un apkalpojošajam personālam, mārketinga aģentūrām, līzinga kompānijām, kurjeru dienestiem u. c. Šiem uzņēmumiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu ir pienākums aizsargāt jūsu personas datus un apstrādāt tos tikai saskaņā ar mūsu norādītajiem mērķiem.

Pēc pieprasījuma mēs varam nodot jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizsargātu jūsu likumīgās intereses, sagatavojot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.


Pircēja vai vietnes www.dogslikefish.com Lietotāja tiesības

Kā datu subjektam jums ir vispārīgas tiesības saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem, tostarp:

- Piekļuve personas datiem:

Jums ir tiesības pieprasīt mums apstiprināt, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi šādiem personas datiem vai sniegt informāciju par personas datiem, ja tieša piekļuve netiek nodrošināta.

- Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par jums ir nepareiza vai nepilna, jums ir tiesības lūgt mums to izlabot vai papildināt.

- Piekrišanas atsaukšana

Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu, kas sniegta pirms atsaukšanas, kā arī gadījumos, kad apstrāde tiek veikta uz cita juridiska pamata.

- Iebildums pret datu apstrādi adresētās reklāmas piegādes nolūkiem

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga, adresētās reklāmas piegādes nolūkiem.

- Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus mēs apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, tomēr mēs turpināsim apstrādāt jūsu datus arī tad, ja būsiet iebilduši pret to, ja mums būs motivēti iemesli turpināt apstrādāt jūsu personas datus. Lai īstenotu iepriekšminētās tiesības, lūdzu nosūtiet mums rakstisku iesniegumu.

- Dzēšana

Noteiktos apstākļos jums ir tiesības prasīt mums dzēst jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekšminētās tiesības, lūdzu nosūtiet mums rakstisku iesniegumu.

- Apstrādes ierobežojums

Noteiktos apstākļos jums ir tiesības ierobežot jūsu personas datu apstrādi. Lūdzam ņemt vērā, ka gadījumā, ja jūs pieprasāt ierobežot jūsu personas datu apstrādi, tas var ietekmēt jūsu iespējas saņemt mūsu pakalpojumus. Lai īstenotu iepriekšminētās tiesības, lūdzu nosūtiet mums rakstisku iesniegumu.

- Datu apmaiņa

Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta automātiski. Lai īstenotu iepriekšminētās tiesības, lūdzu nosūtiet mums rakstisku iesniegumu.


Likums, kas regulē vietnes darbību

Vietnes darbību, kā arī visas attiecības starp jums un Kompāniju regulē Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī spēkā esošie Eiropas Savienības tiesību akti.

Veicot personas datu apstrādi, Kompānija ievēro Vispārīgo datu aizsardzības regulu No. 2016/679 un Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citu Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.


Personas datu apstrādes regulēšana citās saistītās vietnēs

Tīmekļa vietne www.dogslikefish.com var saturēt saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm (vietnēm), kurām ir savi lietošanas noteikumi un personas datu aizsardzība, par kurām Kompānija neatbild.

Darbības jautājumu gadījumā

Ja jums rodas jautājumi, komentāri vai pieprasījumi attiecībā uz privātuma politiku vai jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar kompāniju SIA NOVA TRADER.

Ja jūs neapmierina saņemtā atbilde, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).

Datu pārziņa un datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Lai sazinātos ar mums, jūs varat sūtīt vēstuli uz e-pastu: dlf@dogslikefish.com vai:

Vēršoties pie mums: Durbes iela 2b, Jūrmala, Latvija, LV-2012

Zvanot pa tālruni: +371 28696001

Ваш устаревший браузер! Вы можете скачать Chrome или Firefox