Jurmala, Durbes gatve 2b, LV-2012, Latvijoje

Privatumo ir duomenų apsaugos politika

KOMPANIJOS SIA NOVA TRADER KONFIDENCIALUMO POLITIKA

Asmens duomenų tvarkymas ir internetinės parduotuvės bei svetainės konfidencialumas www.dogslikefish.com (toliau - Svetainė).

Pirkėjų asmens duomenų ir identifikavimo kodų tvarkymo kontrolierius yra kompanija SIA NOVA TRADER (toliau - Kompanija)

Pirkėjų asmens duomenų ir asmens kodų tvarkymo tikslas yra užsakymų vykdymas, prekių pardavimas ir pristatymas, informavimas apie aktualius įvykius.

Registruodamasis internetinėje parduotuvėje ir (arba) naudodamasis internetine parduotuve, Pirkėjas patvirtina, kad yra informuotas api tai, kad Kompanija tvarko Pirkėjo asmens duomenis, kaip apibrėžta Latvijos Respublikos Bendrame duomenų apsaugos reglamente ir Asmens duomenų tvarkymo įstatyme.

Siekdami užregistruoti Pirkėją internetinėje parduotuvėje, tokiu būdu suteikdami Pirkėjui galimybę gauti reklamuojamas akcijas ir paslaugas, taip pat pasiūlyti Pirkėjui kitų privalumų ir privilegijų, mes tvarkome Pirkėjo vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

Kompanija, siekdama identifikuoti Jus kaip prekių pirkėją ir gavėją, išrašyti sąskaitą, užtikrinti prekių pristatymą ir vykdyti kitus iš sudarytos Sutarties kylančius įsipareigojimus, tvarko Pirkėjo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos (pristatymo) adresą ir mokėjimo informaciją.

Siekdama išsiųsti Pirkėjo operaciją ir administracinę komunikacijos medžiagą, tokią kaip registracijos ar pirkimo patvirtinimas, priminimas apie nebaigtą pirkimą ar informaciją apie prekių pristatymą, Kompanija tvarko Pirkėjo vardą, el. pašto adresą ir telefono numerį.

Siekdama atsakyti į Pirkėjo klausimus, užpildytus Kompanijos interneto svetainės skiltyje, tam, kad Pirkėjas galėtų tiesiogiai susisiekti su Kompanijos darbuotojais telefonu ar elektroniniu būdu, Kompanija tvarko Pirkėjo savanoriškai pateiktus asmens duomenis - vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami tik susisiekiant su Pirkėju ir atsakant į Pirkėjo klausimus, komentarus ar pasiūlymus.

Telefoninis pokalbis gali būti įrašomas siekiant kontroliuoti klientų aptarnavimo kokybę, organizuoti sutartinių įsipareigojimų už paslaugą vykdymą ir užtikrinti prekių užsakymą telefonu. Pokalbių įrašai saugomi ne ilgiau kaip 2 mėnesius, nebent teisėsaugos institucijų prašymu buvo nustatyti baudžiamieji nusikaltimai.

Pirkėjas turi teisę pridėti, taisyti ar ištrinti internetinėje parduotuvėje apie save pateiktus duomenis.

Kompanija, suteikdama teisę dalyvauti prekių ir paslaugų loterijose ir konkursuose, tvarko Pirkėjo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, taip pat loterijai reikalingą informaciją (pavyzdžiui, pirkimo datą, įsigytą prekę ar čekio numerį). Išreikšdamas norą dalyvauti loterijose ir konkursuose, Pirkėjas sutinka ir neprieštarauja jo asmens duomenų tvarkymui.

 

Priminimas apie neužbaigtą pirkimą.

Informuojame, kad per 72 valandas nuo momento, kai Pirkėjas neužbaigė pirkimo Kompanijos internetinėje parduotuvėje, išsiųsime techninio palaikymo elektroninį laišką. Tai būtina siekiant įsitikinti, kad Pirkėjui pirkimo metu neiškils techninių problemų ir reikalinga prekės rezervavimo atšaukimui.

Asmens duomenų saugojimo laikas

Kompanija saugos Pirkėjo asmens duomenis tol, kol bus naudojama internetinė parduotuvė ar svetainė www.dogslikefish.com arba prireikus aukščiau minėtiems tvarkymo tikslams pasiekti, nebent jų ilgesnis saugojimas yra nenurodytas ar neleidžiamas pagal galiojančius įstatymus ir kitas taisykles. Jei duomenys tvarkomi remiantis Pirkėjo duotu sutikimu, duomenys bus tvarkomi tol, kol Pirkėjo sutikimas galios ir nebus atšauktas, jei tolesnis duomenų tvarkymas ne bus numatytas kitaip.

Asmens duomenų perdavimas

Registruodamasis internetinėje parduotuvėje ir (arba) naudodamasis internetine parduotuve, Pirkėjas patvirtina, kad yra informuotas apie savo asmens duomenų perdavimą asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas Kompanijos vardu (pavyzdžiui, Tiekėjui ir kurjeriui, duomenų tvarkytojo apskaita, internetinės parduotuvės platformos operatoriai).

Siekdami įvykdyti savo įsipareigojimus jums, mes galime perduoti jūsų asmens duomenis verslo partneriams, duomenų tvarkytojams, kurie atlieka reikalingą duomenų tvarkymą mūsų vardu, pavyzdžiui, IT infrastruktūros kūrėjui ir techninės priežiūros personalui, rinkodaros agentūroms, lizingo kompanijoms, kurjerių tarnyboms ir kt., šios kompanijos pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo sutartį privalo apsaugoti jūsų asmens duomenis ir juos tvarkyti tik pagal mūsų nurodytus tikslus.

Esant prašymui, mes galime perduoti jūsų asmens duomenis vyriausybės ir teisėsaugos institucijoms, kad būtų apsaugoti jūsų teisėti interesai, būtinu atveju, rengdami, pateikdami ir gindami teismo ieškinius.

Pirkėjo (Vartotojo) teisės svetainės www.dogslikefish.com

Kaip duomenų subjektas, jūs turite bendrąsias teises pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus taikomus įstatymus, įskaitant:

- Prieiga prie asmens duomenų:

Jūs turite teisę paprašyti mūsų patvirtinti, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais paprašyti prieigos prie tokių asmens duomenų arba pateikti informaciją apie asmens duomenis, jei tiesioginė prieiga nėra suteikta.

- Asmens duomenų taisymas

Jei manote, kad informacija apie jus yra neteisinga ar neišsami, turite teisę paprašyti mūsų ją pataisyti ar papildyti.

- Sutikimo atšaukimas

Jei mes tvarkome jūsų asmens duomenis remdamiesi jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos tvarkymo teisėtumui, pagrįstam sutikimu, pateiktu prieš atšaukimą, taip pat tais atvejais, kai tvarkymas atliekamas kitu teisiniu pagrindu.

- Prieštaravimas duomenų tvarkymui, siekiant pateikti informaciją apie adresą

Jūs turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, adreso informacijos pristatymui.

- Prieštaravimas tvarkymui teisiniais pagrindais

Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kuriuos mes tvarkome atsižvelgdami į teisėtus mūsų interesus, tačiau mes ir toliau tvarkysime jūsų duomenis, net jei jūs prieštarautumėte, jei turime motyvuotų priežasčių tęsti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti pirmiau nurodytomis teisėmis, atsiųskite mums rašytinį pareiškimą.

-             Ištrynimas

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę paprašyti mūsų ištrinti jūsų asmens duomenis, tačiau tai netaikoma tais atvejais, kai įstatymai reikalauja, kad mes išsaugotume duomenis. Norėdami pasinaudoti pirmiau nurodytomis teisėmis, atsiųskite mums rašytinį pareiškimą.

- Tvarkymo apribojimas

Tam tikromis aplinkybėmis jūs turite teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Atkreipkite dėmesį, kad jei prašote apriboti jūsų duomenų tvarkymą, tai gali turėti įtakos jūsų galimybėms gauti mūsų paslaugas. Norėdami pasinaudoti pirmiau nurodytomis teisėmis, atsiųskite mums rašytinį pareiškimą.

- Keitimasis duomenimis

Jūs turite teisę gauti ar perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui. Ši teisė apima tik duomenis, kuriuos pateikėte mums savo sutikimo ar sutarties pagrindu ir jei tvarkymas atliekamas automatiškai. Norėdami pasinaudoti pirmiau nurodytomis teisėmis, atsiųskite mums rašytinį pareiškimą.

 

Svetainės veikimą reglamentuojantis įstatymas

Svetainės veikimą, taip pat visus jūsų ir Kompanijos santykius reglamentuoja Latvijos Respublikos įstatymai, taip pat galiojantys Europos Sąjungos teisės aktai.

Tvarkydama asmens duomenis, Kompanija laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 ir Asmens duomenų tvarkymo įstatymo reikalavimų, taip pat kitų Latvijoje galiojančių teisės aktų reikalavimų.

 

Duomenų tvarkymo kitose susietose svetainėse reglamentavimas.

Svetainėje www.dogslikefish.com gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines (svetaines), turinčias savo nuosavas naudojimo sąlygas ir asmens duomenų apsaugops taisykles, už kurias Kompanija nėra atsakinga.

Veiksmai iškilus klausimams.

Jei turite klausimų, komentarų ar prašymų dėl konfidencialumo politikos ar jūsų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su kompanija SIA NOVA TRADER.

Jei jūsų netenkina gautas atsakymas, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

Duomenų valdytojo ir duomenų apsaugos specialisto kontaktiniai duomenys

Norėdami susisiekti su mumis, galite parašyti adresu: dlf@dogslikefish.com arba:

kreiptis adresu: Durbas gatvė 2b, Jūrmala, Latvija, LV-2012

skambinti telefonu: +371 28696001

Ваш устаревший браузер! Вы можете скачать Chrome или Firefox